VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

 

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot

         
Luotonantaja:
Yhteisötunnus
Osoite:

Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:
Faksinumero:
Internet osoite:
Aurajoki Nordic Oy
1998514-5
Yliopistonkatu 29 b A
20100 Turku
0200 55511 (pvm / mpm)
asiakaspalvelu@okmoney.fi
020 764 1442
www.okmoney.fi
  

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

Luottotyyppi: Jatkuva luotto

Luoton kokonaismäärä:

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa.

2 100,00 EUR

Nostoa koskevat ehdot:

Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovat saatavissa.

Luotonantaja myöntää lainasumman luotonsaajan käytettäväksi laina-aikana. Luotonsaaja siirtää haluamansa määrän yhdessä tai useammassa erässä luottoa pankkitililleen luotonantajan internet-palvelussa.

Raha siirtyy seuraavien pankkien pankkitileille reaaliaikaisesti ja on useimmiten luotonsaajan käytettävissä noin tunnissa: Nordea, Danske Bank, Osuuspankki, Tapiola, Ålandsbanken, Säästöpankki, POP Pankki tai Handelsbanken. Muissa pankkiyhteyksissä luotonsaajan on varauduttava maksutapahtuman vaatimaan pidempään aikaan, mikä on yleensä 1-2 pankkipäivää.

 
Luottosopimuksen voimassaoloaika:

Luottosopimus on voimassa toistaiseksi. Luottosopimuksen voimassaoloaika voi muuttua maksuerien suuruudesta riippuen.

Maksuerät:  

Kuukausierän määrä on 130 EUR kuukaudessa.

Maksuerä kohdistetaan ensin korkoihin ja kuluihin ja loput käytössä olevan pääoman lyhentämiseksi.

Maksuerä erääntyy kunkin kuukauden 15. tai viimeinen päivä, riippuen Luotonsaajan ja Luotonantajan välisestä sopimuksesta. Mikäli eräpäivä ei ole pankkipäivä, erääntyy maksuerä maksettavaksi seuraavana pankkipäivänä. Ensimmäinen maksuerä erääntyy maksettavaksi nostokuukautta seuraavana ensimmäisenä sovittuna eräpäivänä (joko 15. tai viimeinen päivä).

 
 

Maksettava kokonaismäärä:

 

Tämä tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja mahdollisia luottoonne liittyviä muita kustannuksia

 
Esimerkki 1.
Luoton (2 100 €) nosto kerralla
Nostettava määrä yhteensä 2 100 €
Takaisinmaksueriä (kpl) 30
Maksuohjelman suurin erääntyvä erä 130,00 €
Maksettava summa yhteensä 3875,83 €
Luottokustannukset yhteensä 1775,83  €
Vuotuinen nimelliskorko 49,00 %
Laskutuspalkkio 6,90€
Todellinen vuosikorko 70,47 %
 
 
 

3. Luoton kustannukset

                               
Vuotuinen nimelliskorko: 49 % vuodessa
 

Todellinen vuosikorko:

 

Kokonaiskustannukset ilmaistuna vuosikorkona luoton kokonaismäärälle.

Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla erilaisia tarjouksia.
 

 
 

Luoton kokonaismäärälle takaisinmaksuohjelman mukaisesti laskettu todellinen kuluttajasuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 70,47 %. Todellinen vuosikorko on korkoprosentti, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton enimmäismäärälle olettaen, että korko ja palkkiot pysyvät samana koko luottoajan ja luotto maksetaan takaisin luottosopimuksessa sovituissa erissä. Laskennassa on otettu huomioon luoton nimelliskorko sekä mahdolliset nostopalkkiot, laskutuspalkkiot sekä muut luoton kiinteät kulut.

 

Todelliseen vuosikorkoon ei sisälly mahdollisista Luottoon tehtävistä muutoksista aiheutuvat kustannukset. Todellinen vuosikorko voi olla tässä esitettyä alempi, mikäli luottoon on erikseen sovittu yksi tai useampi koroton jakso, jonka osalta nimelliskorkoa ei veloiteta.

 

Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin
- otettava luoton vakuudeksi vakuutus:
- tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus:

Jos näiden palveluiden kustannukset eivät ole luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen vuosikorkoon.


Ei.
Ei.

Muut kustannukset:  
- maksuohjelman muuttaminen (sovittava erikseen):  

40,00 EUR

 
Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja
luottosopimuksen kustannuksia voidaan muuttaa:

Luotonantajalla on oikeus muuttaa sopimuksen ehtoja. Luotonantaja ilmoittaa ehtojen muutoksesta luotonsaajalle sähköpostitse, kirjeitse tai muutoin pysyvällä tavalla. Muutos tulee voimaan luotonantajan ilmoittamana ajankohtana kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua muutoksen ilmoittamisesta. Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei luotonsaaja ilmoita kirjallisesti luotonantajalle, ettei hän hyväksy muutosta. Mikäli luotonsaaja ei hyväksy lainan ehtojen muutosta, on hänellä ja luotonantajalla oikeus irtisanoa luottosopimus päättymään välittömästi. Luotonantaja ei peri kuluja irtisanomisesta.

Luotonantajalla on oikeus muuttaa luoton sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksista luotonsaajalle kirjallisesti etukäteen silloin, kun muutos ei lisää luotonsaajan velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Luotonsaajalle ilmoitetaan muutoksesta vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Luotonantajalla on yksipuolinen oikeus muuttaa hinnastoaan siltä osin kun kyse on luotonantajalle tulevista kertaluonteisista maksuista, jotka eivät perustu Kulutusluottosopimukseen. Kyse on esimerkiksi, mutta ei rajoittuen, maksuohjelman muuttamisesta koskevasta palkkiosta.

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut:

(Maksujen maksamatta jättämisellä
voi olla vakavia seurauksia (esimerkiksi pakkomyynti)
ja luoton saaminen voi vaikeutua.)

Luotonsaajalta veloitetaan maksun viivästyessä korkolain mukaista viivästyskorkoa. Mikäli luotonantajan perimä korko on korkolain mukaista viivästyskorkoa suurempi, on luotonantajalla oikeus periä viivästyskorkona tätä korkoa 180 vuorokauden ajan siitä, kun Luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt, kuitenkin enintään Luottoa koskevan tuomioistuimen tuomion antamiseen saakka. Tämän jälkeen peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa.

Lisäksi luotonsaaja on velvollinen maksamaan kohtuulliset perimiskulut. Maksumuistutus viivästyneestä suorituksesta on 5,00 euroa/maksumuistutus.

 
 

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia:

                   
Peruuttamisoikeus:
Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa.
Kyllä
Ennenaikainen takaisinmaksu:
Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain.
Kyllä
Haku tietokannasta:
Luotonantajan on annettava Teille maksutta välittömästi tieto luottotietorekisteriin tehdystä hausta, jos luottohakemus on hylätty tämän haun perusteella. Tätä ei sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön lainsäädännössä kielletty tai se on oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden tavoitteiden vastaista
 

Luotonantaja käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan hakijan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä.

 

Luotonsaaja antaa Luotonantajalle oikeuden kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja luotonsaajan aikaisemmista luotoista luottohakemuksen käsittelyä varten. Luotonsaaja antaa suostumuksen sille, että luotonantaja luovuttaa näitä luotonsaajaa koskevaa tietoja Kulutusluotosta muille luotonantajille.

 
Oikeus saada luottosopimusluonnos:
Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopimusta teidän kanssanne.
Kyllä
 

5. Lisätietoa liittyen rahoituspalvelujen etämyyntiin

                        
a) luotonantajan osalta  
Luotonantajan edustaja jäsenvaltiossa, jossa asutte
Osoite:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:
Internet-osoite:
Aurajoki Nordic Oy
Yliopistonkatu 29 b A, 20100 Turku
0200 55511  
asiakaspalvelu@okmoney.fi
www.okmoney.fi
Rekisteröinti: Aurajoki Nordic Oyj on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin yhteisötunnuksella 1998514-5.

Valvova viranomainen:

Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies ja Kuluttaja- ja kilpailuvirasto (kkv.fi) sekä sen alaisina piirihallintoviranomaisina aluehallintovirastot (avi.fi).

b) luottosopimuksen osalta  
Peruuttamisoikeuden käyttö:  

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus ilmoittamalla siitä luotonantajalle 14 päivän kuluessa saatuaan tiedon hyväksytystä luottopäätöksestä, ja siitä ajankohdasta, kun hän on saanut haltuunsa kappaleen luottosopimuksesta ja muut ennakkotiedot.

 

Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:
- luotonsaajan nimi ja henkilötunnus
- ilmoitus peruuttamisesta
- lainan määrä
- paikka ja päiväys
- luotonsaajan omakätinen allekirjoitus.  

 

Peruuttamisilmoitukset lähetetään osoitteeseen: Aurajoki Nordic Oy, Peruuttamisilmoitus, PL 710, 20101 Turku tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@okmoney.fi.

 

Mikäli luotonsaaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, luotonsaaja on velvollinen suorittamaan luotonantajalle luoton koron ajalta, jonka luotto on ollut luotonsaajan käytettävissä.

 

Kulutusluottosopimuksen nojalla saadut varat on korkoineen palautettava 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.

 
 
                
Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteen teihin ennen luottosopimuksen tekoa: Suomen laki
Luottosopimukseen sovellettava lainsäädäntöä ja/tai toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke: Luotonsaaja voi nostaa Kulutusluottosopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen kotipaikkansa käräjäoikeudessa. Jollei luotonsaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään luotonantajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Kulutusluottosopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Kielijärjestelyt Luotonsaajalla on oikeus saada ennakkotiedot ja sopimusehdot suomen kielellä. Sopimussuhteen aikana asiointi tapahtuu suomen kielellä.
c) oikeussuojan osalta  
Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen olemassaolo:  

Luotonsaajalla on oikeus saattaa luottosuhteesta johtuvat erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

 

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3, PL 306
00531 Helsinki
Puh: 029 566 5200
Fax: 029 566 5249
sähköposti: kril@oikeus.fi
www.kuluttajariita.fi  

 

LAINASOPIMUS

Luotonantaja
Aurajoki Nordic Oy
y-tunnus: 1998514-5
PL 710
20101 Turku

Luoton määrä

Luoton määrä: 2 100,00 EUR

Luoton korko

Luoton vuotuinen nimelliskorko: 49,00 %
Luotonantajalla on oikeus myöntää asiakaalle oman ilmoituksensa perusteella korottomia jaksoja.

Luoton takaisinmaksu

Kuukausittaisen maksuerän määrä on satakolmekymmentä (130) euroa. Lyhennyserä kohdistetaan ensin avoimeen korkoon, luoton nostopalkkioon sekä muihin kuluihin ja sen jälkeen avoimeen pääomaan.

Sitoumus ja vahvistus

Luotonsaaja sitoutuu maksamaan luotonantajalle tai sen määräämälle luoton pääoman, koron, viivästyskoron sekä luottosopimuksessa yksilöidyt maksut ja palkkiot. Luotonsaaja on vastaanottanut kappaleen tästä luottosopimuksesta ja sen ehdoista, on tutustunut niihin ja hyväksyy ne. Tämän luottosopimuksen muodostavat lainahakemus, luottopäätös, tämä sopimus ja Kulutusluoton yleiset sopimusehdot. Luotonantajalla on oikeus luovuttaa Luotonsaajaa koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Luotonsaaja sitoutuu toimittamaan Luotonantajalle ennen lainan nostamista Luotonantajan edellyttämät lainanhoitokykyä osoittavat asiakirjat (esimerkiksi palkkakuitti).

Päiväys: 21.12.2015

Luotonsaajan allekirjoitus

Luotonsaaja on allekirjoittanut sopimuksen sähköisesti Luotonantajan verkkopalvelussa.

OK LIMIITTI LUOTON YLEISET SOPIMUSEHDOT

Luotonantaja Aurajoki Nordic Oy,Y-tunnus: 1998514-5, Kotipaikka: Turku Postiosoite: PL 710, 20101 Turku

LuotonsaajaLuonnollinen henkilö, joka hakee Luottoa Luotonantajalta tämän hyväksymällä ja esittämällä tavalla

1 Määritelmät

Näissä ehdoissa tarkoitetaan:

Lainasopimuksella a) Kulutusluottosopimusta, b) Kulutusluoton yleisiä sopimusehtoja c) Luotonantajan luottopäätöstä ja d) lainahakemusta.  Kohdat a) - d) muodostavat yhdessä Lainasopimuksen.

Kulutusluotolla Lainasopimuksen mukaisesti Luotonantajan Luotonsaajalle myöntämää Luottoa, jonka kulloinenkin saldo ilmenee Luotonantajan pitämältä Tililtä.

Luotolla Luotonantajan Luotonsaajalle antamaa rahalainaa, joka perustuu Kulutusluottoon.

Tilillä Luotonantajan pitämää kirjanpitoa Luoton saldon suuruudesta ja sen muutoksista.

Luoton nostolla Tililtä toteutettavaa maksutapahtumaa kuten tilisiirtoa.

Luoton maksulla Tilille toteutettavaa Luoton lyhentämistä koskevaa tilisiirtoa. Luoton maksu on pätevä vain tilisiirtona.

Luottokustannuksilla Luotonantajan tiedossa olevien, luottosuhteen johdosta Luotonsaajan maksettavaksi tulevien korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismäärää mukaan lukien Kulutusluottoon liittyvien lisäpalveluiden kustannukset, jos lisäpalvelua koskevan sopimuksen tekeminen on edellytyksenä Kulutusluoton saamiseksi markkinoiduin ehdoin.

Luotonhakijalla Luotonsaajaa, jonka Kulutusluoton myöntämistä tai epäämistä koskevaa päätöstä Luotonantaja ei ole vielä tehnyt.

Lainahakemuksella hakemusta, jolla Luotonhakija hakee Kulutusluottoa Luotonantajalta.

Pankkitilillä Luotonsaajan nimissä olevaa suomalaisessa pankissa olevaa rahatiliä, jonka Luotonsaaja on ilmoittanut Lainahakemuksessa.

Pankkipäivällä päivää, jona Luotonsaajan pankkipalveluiden tarjoaja on avoinna siten, että se voi osaltaan toteuttaa Luoton maksun. Pankkipäivällä tarkoitetaan viikonpäiviä maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä sekä joulu- ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä.

Palvelulla tarkoitetaan Luotonantajan sähköistä tietojärjestelmää, jossa Luottoa hallinnoidaan ja jossa Luotonsaajalla on mahdollisuus asioida etäyhteyttä käyttäen.

2 Lainan myöntäminen ja käyttö

Laina voidaan hakemuksesta myöntää oikeustoimikelpoiselle henkilölle, joka on täyttänyt 20 vuotta, jolla on osoite Suomessa, jolla ei ole luottohäiriömerkintää, jolla on suomalainen Pankkitili ja joka Luotonantajan suorittaman arvion mukaan kykenee todennäköisesti täyttämään Lainasopimuksen mukaiset velvoitteensa. Luotonsaajan on rekisteröidyttävä Luotonantajan Palveluun ja tunnistauduttava Luotonantajan hyväksymällä tavalla.  

Luotonsaaja ilmoittaa ymmärtävänsä, että rekisteröityessään Luotonantajan Palveluun hän antaa suostumuksensa henkilöluottotietojensa tarkistukseen henkilötietolain 2 luvun 8 §:n 1 kohdan perusteella. Luotonantaja tekee sellaiset tarvittavat tarkistukset Luotonsaajan luottokelpoisuuden tarkistamiseksi, joiden laajuuden Luotonantaja määrittelee ja joihin voi sisältyä muun muassa Luotonsaajan tulojen määrän ja perusteen tarkistaminen, Luotonsaajan menojen, velkojen ja varojen tarkistaminen, Luotonsaajan mahdollisten takausvastuiden tarkistaminen, työ- tai virkasuhteen laadun tarkistaminen sekä seikkojen, jotka voivat todennäköisesti johtaa menojen merkittävään kasvuun, tarkistaminen, edellä mainitun listan kuitenkaan rajoittamatta Luotonantajan oikeutta tarkistaa Luotonsaajan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä. Luotonantaja ei ole velvollinen perustelemaan tekemiään luottopäätöksiä Luotonhakijalle.  

Luotonsaaja ilmoittaa antavansa Luotonantajalle oikeuden kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja aikaisemmista Luotonsaajalle myönnetyistä luotoista Lainahakemuksen käsittelyä varten. Luotonsaaja antaa suostumuksen sille, että Luotonantaja luovuttaa näitä Luotonsaajaa koskevia tietoja Luotosta Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmään kuuluville muille luotonantajille. Näitä tietoja Luotonantaja kysyy Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän teknisen kyselyjärjestelmän avulla järjestelmään osallistuvilta yhtiöiltä.  

Luotonantaja ilmoittaa Lainahakemuksen perusteella tehtävästä päätöksestä Luotonhakijalle sähköisesti. Luotonantajan hyväksymä Lainahakemus, Luotonantajan luottopäätös, Kulutusluottosopimus ja Kulutusluoton yleiset sopimusehdot yhdessä muodostavat Lainasopimuksen Luotonsaajan ja Luotonantajan välille.

Myönnettävän Kulutusluoton määrä on kaksituhattasata (2.100) euroa. Kulutusluotto myönnetään toistaiseksi ja Luotonsaaja maksaa Kulutusluoton jäljellä olevaa pääomaa takaisin Luotonantajalle takaisinmaksuohjelman mukaisesti satakolmekymmentä (130) euroa kuukaudessa.  Luotonsaajalla on oikeus nostaa Luottoa Tililtä Pankkitililleen valitsemansa määrän kerrallaan.

3 Luotonsaajan tiedonantovelvollisuus

Luotonsaaja vakuuttaa Kulutusluottoa hakiessaan, että hänen antamansa tiedot ovat totuudenmukaisia. Luotonsaaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Luotonantaja ei vastaa Lainahakemuksessa olevista virheistä ja niistä johtuvista viivästyksistä. Luotonsaajan ilmoittamien osoitetietojen tulee täsmätä Väestörekisterikeskuksesta saatavien tietojen kanssa. Luotonantajalla on oikeus varmistaa, että Luotonsaajan antama puhelinnumero on oikea ja Luotonsaajan käytössä.  

Luotonsaajan on annettava Luotonantajalle pyynnöstä taloudellista asemaansa koskevia ja muita tähän luottosuhteeseen vaikuttavia tietoja, jotka ovat Luotonantajalle luottosuhteen kannalta tarpeellisia. Luotonantaja voi edellyttää Luotonsaajaa esittämään esimerkiksi palkkatodistuksen tai tiliotteen Luotonsaajan taloudellisen aseman todentamiseksi. Luotonsaaja sitoutuu toimittamaan Luotonantajalle ennen Luoton nostamista lainanhoitokykynsä varmistamiseksi tarvittavat Luotonantajan määrittelemät ja pyytämät asiakirjat, esimerkiksi palkkatodistuksen.

Luotonsaaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Luotonsaajan on viipymättä ilmoitettava osoitteen- ja nimenmuutoksensa Luotonantajalle. Luotonantajalla on oikeus laskuttaa Luotonsaajalta virheellisten yhteystietojen selvittämisestä syntyneet kohtuulliset kulut.  

Lainasopimus voidaan purkaa ennen kuin Luottoa nostetaan Tililtä Luotonsaajan Pankkitilille, jos Luotonsaaja ei toimita Luotonantajan pyytämiä lainanhoitokykyä osoittavia asiakirjoja Luotonantajalle tai jos Luotonantajalla on syytä epäillä väärinkäytöstä. Esimerkiksi jos rahasiirron yhteydessä havaitaan eroavaisuuksia Luotonsaajan yhteystietojen ja Pankkitilin haltijatietojen välillä. Luotonantajalla on väärinkäytöstilanteessa oikeus välittömästi siirtää kyseiseen Lainahakemukseen liittyvät tiedot toimivaltaiselle viranomaiselle.  

4 Luottotietojen ja maksukyvyn tarkastaminen Lainasopimuksen aikana

Luotonantajalla on oikeus pyytää tietoja Luotonsaajalta luottokelpoisuuden tarkistamiseksi Lainasopimuksen voimassaoloaikana. Luotonsaajan tiedonantovelvollisuus on määritelty tarkemmin kohdissa 2. ”Lainan myöntäminen ja käyttö” sekä 3. ”Luotonsaajan tiedonantovelvollisuus”. Luotonantajalla on oikeus irtisanoa tämä Lainasopimus, mikäli Luotonsaaja ei toimita Luotonantajan pyytämiä tietoja. Irtisanomisen oikeusvaikutuksista on sovittu kohdassa 11. ”Luoton erityiset erääntymisperusteet”.  

 

5 Luoton takaisinmaksu

 

Laina-aika alkaa, kun Kulutusluotto on myönnetty. Myönnetty luotto on voimassa toistaiseksi.  

Luotonsaajan on maksettava kunkin laskutuskauden päättyessä vähintään satakolmekymmentä (130) euroa. Suoritus kohdennetaan ensisijaisesti avoimille koroille, nostopalkkioille sekä laskutuskuluille ja vasta tämän jälkeen pääomalle. Kuukausierä on maksettava Luotonantajalle kokonaisuudessaan viimeistään eräpäivänä.

Jos eräpäivä ei ole pankkipäivä, Luoton ja siitä perittävien korkojen sekä Luottokustannusten maksupäivä siirtyy seuraavaan pankkipäivään. Kun maksupäivä siirtyy, Luotonantajalla on oikeus periä kulloinkin voimassaolevan koronmääräytymisajanjakson mukainen luottokorko eräpäivästä siirtyneeseen maksupäivään saakka koko Luoton eräpäivänä jäljellä olevalle määrälle.  

Luotonsaaja saa Luotonantajalle ilmoittamillaan yhteystiedoilla laskun, jonka mukaisesti Luotto tai sen osa Luottokustannuksineen maksetaan takaisin.

Lainahakemuksen hyväksymisen jälkeen tapahtuvasta maksuohjelman muuttamisesta Luotonantaja veloittaa käsittelykustannuksena 40 euroa.  

6 Luoton hakeminen

Luoton hakeminen tapahtuu verkkohakemuksella tai muulla Luotonantajan hyväksymällä ja esittämällä tavalla. Luotonhakijan tulee lukea ja hyväksyä luottoehdot hakeakseen Kulutusluottoa . Luotonantaja käsittelee hakemukset luottamuksellisesti ja tarkistaa Luotonhakijan tiedot asiaankuuluvista rekistereistä. Luotonantajalla on oikeus tallentaa Luotonhakijan ip-osoite.

Luotonhakijan on ennen ensimmäisen Luoton hakemista rekisteröidyttävä Luotonantajan Palveluun ja rekisteröitymisen yhteydessä tunnistauduttava verkkopankkitunnuksilla verkkopankissa (Nordea, Danske Bank, Osuuspankki, Tapiola, Ålandsbanken, S-pankki tai Handelsbanken) sekä hyväksyttävä Kulutusluottosopimuksen ehdot ja muut Luotonantajan edellyttämät ehdot. Rekisteröityessään Luotonhakija asettaa itselleen henkilökohtaisen salasanan mahdollista seuraavaa asiointia varten. Mikäli Luotonhakijan aikaisemmin asettama henkilökohtainen salasana on kadonnut, voi Luotonhakija saada itselleen uuden salasanan Luotonantajan Palveluun.  

Luotonantaja ottaa Luottoa koskevia hakemuksia vastaan ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä. Lainahakemukset käsitellään palvelun aukioloaikoina. Palvelu on avoinna ma-pe klo 07:00 - 22:00 sekä la-su klo 09:00 - 21:00. Muina aikoina tulleet Lainahakemukset käsitellään Palvelun aukioloaikoina saapumisjärjestyksessä.

7 Varojen nostaminen Tililtä

Luotonsaajalla on oikeus nostaa Luottoa Tililtä Pankkitililleen yhdessä tai useammassa erässä.  

Luotonantaja saa estää Luoton nostamisen Tililtä Lainasopimuksen muista ehdoista riippumatta, mikäli:

  • Luoton käytön turvallisuus on vaarantunut, tai
  • Luotonantajalla on syytä epäillä, että Luottoa käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti, tai
  • Vaara siitä, että Luotonsaaja ei kykene täyttämään maksuvelvoitettaan, on huomattavasti kohonnut, tai
  • Mikäli erääntynyt maksuerä kokonaan tai osittain on vähintään kolme päivää myöhässä, tai  
  • Luotonantajan kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön saatava Luotonsaajalta oleva muu erääntynyt saatava on vähintään 5 päivää myöhässä, tai
  • Luotonsaaja laiminlyö muuten Lainasopimuksen noudattamisen.
 p>Luotonantajan on ilmoitettava Luoton käytön estämisestä ja sen syistä Luotonsaajalle etukäteen sähköpostitse. Luotonantajalla on kuitenkin oikeus tehdä ilmoitus välittömästi Luoton nostamisen estämisen jälkeen, jos tämä on vahinkojen estämiseksi tai rajoittamiseksi perusteltua.

8 Luoton korko

Luoton vuotuinen nimelliskorko on 49,00 prosenttia vuodessa. Korkoa lasketaan Luoton nostopäivästä eräpäivään ja tämän jälkeen keskimääräiselle luottosaldolle kuukausittain. Korko lasketaan todellisten korkopäivien mukaan käyttäen jakajana lukua 360.  

Luoton todellinen vuosikorko riippuu nostettavasta luoton määrästä ja takaisinmaksuerien määristä. Luoton kokonaismäärälle takaisinmaksuohjelman mukaisesti laskettu todellinen kuluttajasuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 70,47 %. Todellinen vuosikorko on korkoprosentti, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton enimmäismäärälle olettaen, että korko ja palkkiot pysyvät samana koko luottoajan ja luotto maksetaan takaisin luottosopimuksessa sovituissa erissä. Laskennassa on otettu huomioon luoton nimelliskorko sekä mahdolliset nostopalkkiot, laskutuspalkkiot sekä muut luoton kiinteät kulut.  

Todelliseen vuosikorkoon ei sisälly mahdollisista Luottoon tehtävistä muutoksista aiheutuvat kustannukset. Todellinen vuosikorko voi olla tässä esitettyä alempi, mikäli luottoon on erikseen sovittu yksi tai useampi koroton jakso, jonka osalta nimelliskorkoa ei veloiteta.

 

9 Luotonsaajan oikeus maksaa Luotto ennenaikaisesti takaisin

Luotonsaajalla on oikeus maksaa Luotonantajalle ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvia kuluja sopimuksen mukaista kuukausierää suurempi kuukausierä tai koko Luotto. Sopimuksen mukaisen kuukausierän ylittävä osa lyhentää Luotonsaajan velkapääomaa, eikä se vapauta tulevien kuukausierien suorittamisesta. Luotonantaja päättää suorituksen kohdentamisesta.  

 

10 Peruuttamisoikeus

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä Lainasopimus ilmoittamalla siitä neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jolloin Luotonsaaja on saanut pysyvällä tavalla kaikki Kulutusluottoa koskevat kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot.  

Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot: Luotonsaajan nimi ja henkilötunnus, ilmoitus peruuttamisesta, Luoton määrä, paikka ja päiväys sekä Luotonsaajan omakätinen allekirjoitus.  

Luotonsaaja on velvollinen maksamaan Luotonantajalle korvauksena Luoton koron ajalta, jonka Luotto on ollut Luotonsaajan käytössä.  

Peruuttamisilmoitukset lähetetään postitse osoitteeseen: Aurajoki Nordic Oy, Peruuttamisilmoitus, PL 710, 20101 Turku tai sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@okmoney.fi.

Luotonsaajan on palautettava viivytyksettä ja viimeistään 30 vuorokauden kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä Luotonantajalle tältä saamansa varat sekä suoritettava edellä tarkoitettu korvaus. Mikäli varoja ei palauteta, peruutus raukeaa. Tarvittavat tiedot saatujen varojen palauttamiseen saa Luotonantajan asiakaspalvelusta.

11 Luoton erityiset erääntymisperusteet

 

11.1 Maksun laiminlyönti

Mikäli Luotonantajan saatava Luotonsaajalta on viivästynyt vähintään yhden (1) kuukauden ja on edelleen suorittamatta, Luotonantajalla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva Luotto korkoineen ja muine maksuineen Luotonsaajan maksettavaksi neljän (4) viikon tai, jos Luotonsaajalle on aiemmin huomautettu Luoton takaisinmaksun viivästyksestä, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty Luotonsaajalle, jos viivästynyt määrä on tällöin vielä maksamatta.

Luottoa ei kuitenkaan eräännytetä jos maksun viivästyminen johtuu kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta Luotonsaajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi Luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta. Suoritusesteestä on ilmoitettava Luotonantajalle viivytyksettä.

11.2 Muun kuin maksuviivästyksen vuoksi

Mikäli Luotonsaaja on antanut Luotonantajalle virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa Luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin taikka Luotonsaaja on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen, Luotonantajalla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva Luotto korkoineen ja muine maksuineen Luotonsaajan maksettavaksi neljän (4) viikon tai, jos sopimusrikkomuksesta on aiemmin huomautettu Luotonsaajalle, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty Luotonsaajalle, mikäli sopimuksenvastaista menettelyä ei ole siihen mennessä korjattu.

Luotto erääntyy Luotonantajan vaatimuksesta heti maksettavaksi, jos Luotonsaaja kuolee tai asetetaan konkurssiin taikka tuomioistuin on päättänyt velkajärjestelyn aloittamisesta.

Mikäli Luotonantaja ei, huolimatta jonkun kohdassa 11.1 tai 11.2 eräännyttämisperusteen olemassaolosta, vetoa eräännyttämisperusteeseen välittömästi sen havaittuaan, ei Luotonantaja luovu eräännyttämisperusteesta Luotonsaajaan nähden, mikäli peruste eräännyttämiseen säilyy.

12 Viivästyskorko

Jos maksueriä ei makseta viimeistään eräpäivänä, Luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n mukaisesti eräpäivästä maksupäivään.  

Mikäli edellä mainitusti määräytyvä viivästyskorko on alempi kuin Luotolle eräpäivää edeltäneeltä ajalta maksettava korko, viivästyskorkoa on maksettava saman perusteen ja saman korkokannan mukaan kuin ennen eräpäivää enintään sadankahdeksankymmenen (180) vuorokauden ajan siitä, kun Luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt. Jos Luottoa koskeva tuomioistuimen tuomio annetaan ennen mainitun ajanjakson päättymistä, korkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää tuomion antamiseen saakka.

13 Luottosopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Kulutusluotto on jatkuva luotto ja Lainasopimus on voimassa toistaiseksi. Luotonsaaja voi kirjallisesti irtisanoa Lainasopimuksen päättymään välittömästi ja Luotonantaja yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla.  

14 Maksun laiminlyönnin seurauksista

Jos Luotonsaaja laiminlyö Lainasopimuksen mukaisen maksun suorittamisen osittain tai kokonaan, Luotonantajalla on oikeus Luoton ehtojen mukaisesti muun muassa periä viivästyskorkoa, eräännyttää Luotto takaisinmaksettavaksi, ryhtyä perintätoimenpiteisiin ja ilmoittaa Luottosopimuksesta johtuvien maksuvelvoitteiden laiminlyönti luottotietorekisteriin. Luoton perinnästä aiheutuu kustannuksia, joista vastaa Luotonsaaja.  

15 Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottotietorekisteriin

Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa Luoton maksun laiminlyönti Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n ylläpitämään luottotietorekisteriin, mikäli Luotonsaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli kuusikymmentä (60) päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja samalla on kulunut vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää siitä, kun Luotonsaajalle on lähetetty maksukehotus, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin.

16 Ilmoituksen tiedoksiantopäivä

Luotonantajan Luotonsaajalle lähettämän kirjallisen ilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä lähettämisen jälkeen, jos se on lähetetty Luotonsaajalle tämän viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen.

17 Oikeus muutoksiin

Luotonantajalla on oikeus muuttaa sopimuksen ehtoja. Luotonantaja ilmoittaa ehtojen muutoksesta Luotonsaajalle sähköpostitse, kirjeitse tai muutoin pysyvällä tavalla. Muutos tulee voimaan Luotonantajan ilmoittamana ajankohtana kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua muutoksen ilmoittamisesta. Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei Luotonsaaja ilmoita kirjallisesti Luotonantajalle, ettei hän hyväksy muutosta. Mikäli Luotonsaaja ei hyväksy Luoton ehtojen muutosta, on hänellä ja Luotonantajalla oikeus irtisanoa Lainasopimus päättymään tämän sopimuksen kohdan 13 mukaisesti. Luotonantaja ei peri kuluja irtisanomisesta.  

Luotonantajalla on oikeus muuttaa Luoton sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksista Luotonsaajalle kirjallisesti etukäteen silloin, kun muutos ei lisää Luotonsaajan velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Luotonsaajan katsotaan hyväksyneen Luotonantajan ehdottamat sopimusehtojen muutokset, jollei Luotonsaaja muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään mennessä kirjallisesti ilmoita Luotonantajalle vastustavansa niitä. Luotonsaajalle ilmoitetaan muutoksesta vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.  

Luotonantajalla on yksipuolinen oikeus muuttaa hinnastoaan siltä osin kun kyse on Luotonantajalle tulevista kertaluonteisista maksuista, jotka eivät perustu Kulutusluottosopimukseen. Kyse on esimerkiksi, mutta ei rajoittuen, maksuohjelman muuttamisesta koskevasta palkkiosta.  

18 Muut ehdot

Luotonantaja ei vastaa siitä, että Luotonsaaja ei voi nostaa tai käyttää Lainahakemuksessa ilmoitetulle Pankkitilille Lainasopimuksen perusteella nostettua Luottoa joko Pankkitilin käyttöoikeuden, katteen, maksuvälineen tms. puuttumisen tai niihin verrattavan, Luotonsaajasta riippuvan tai riippumattoman syyn vuoksi. Lainasopimukseen perustuva Luotto siirretään Luotonsaajan Pankkitilille yksinomaan Luotonsaajan ilmoittaman pankkitilinumeron perusteella ja maksujenvälitystä koskevan sääntelyn mukaisesti. Luotonsaaja vastaa siitä, että Luotonsaajan henkilökohtainen taloudellinen tilanne sallii tämän Lainasopimuksen ehtojen noudattamisen.

Luotonantaja ei myöskään vastaa:

  • Palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta,
  • Mistään viestiliikenteen häiriöistä, viestien viivästymisistä, katoamisista, virheellisistä viesteistä tms. riippumatta siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta viestiliikenteestä, sähkökatkoksesta, laiteviasta tms. eikä korvaa häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja,
  • Palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä tai
  • Vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä ja vaikeuttaa palvelun toimintaa tai sen osaa.

Luotonantaja voi siirtää Luotonsaajalle myönnettyyn Luottoon perustuvan saatavansa kolmannelle osapuolelle tai pantata saatavansa milloin tahansa ilman Luotonsaajan suostumusta. Luotto on henkilökohtainen, eikä Luotonsaajalla ei ole oikeutta siirtää Luottoa kolmannelle osapuolelle.  

Luotonantajalla on oikeus irtisanoa Lainasopimus, mikäli Luottoa ei ole nostettu yli kahteentoista (12) kuukauteen.

Näillä Luottoa koskevilla yleisillä ehdoilla ei ole rajoitettu kuluttajalle kuluttajansuojalain mukaisesti kuuluvia oikeuksia.  

Luotonantajalla on oikeus lähettää markkinointitarkoituksessa teksti- ja sähköpostiviestejä Luotonsaajalle, mikäli Luotonsaaja ei kiellä tietojensa käyttöä suoramarkkinoinnissa. Luotonsaaja antaa edellä mainitun suostumuksensa riippumatta siitä, hyväksyykö Luotonantaja Lainahakemuksen.  

19 Tietosuoja

Tiedot on tallennettu Luotonantajan asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Luotonantajalla ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja henkilötietolain mukaisesti perusteltuja käyttötarkoituksia, esim. suoramarkkinointia ja tilastointia varten, mikäli Luotonsaaja ei nimenomaisesti kiellä tietojensa käyttöä edellä mainittuun tarkoitukseen.

20 Valvontaviranomaiset

Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies sekä Kilpailu- ja Kuluttajavirasto (www.kkv.fi) sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto (www.avi.fi).  

21 Erimielisyyksien ratkaisu ja sovellettava laki

Mikäli tästä Lainasopimuksesta aiheutuneita erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ratkaistaan riita-asiat Luotonsaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei Luotonsaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Luotonantajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Luotonsaajalla on mahdollisuus myös saattaa asia käsiteltäväksi kuluttajariitalautakuntaan.  Kuluttajariitalautakunta: Hämeentie 3 B, PL 306 Puh: 029 566 5200 Fax: 029 566 5249 www.kuluttajariita.fi

Tähän Lainasopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Nämä yleiset sopimusehdot ovat voimassa 16.12.2015 alkaen.